• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU !!!
Bjococo Polska Monika Chrobok
z siedzibą ul.Bielska 61B
43-400 Cieszyn
numer identyfikacyjny: 5482518659
spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Urząd Miejski Cieszyn, numer
wpisu 001796793/2017
dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem internetowym
www.bjococo.pl
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsze warunki handlowe (w dalszej części „warunki handlowe”) spółki handlowej
Bjococo Polska Monika Chrobok
, z siedzibą ul.Bielska 61B
43-400 Cieszyn, numer identyfikacyjny: 5482518659 wpisanej do rejestru
przedsiębiorców przez Urząd Miejski Cieszyn , numer
wpisu 001796793/2017 (w dalszej części „sprzedawca”) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust.
1 ustawy nr 89/2012 Sb. Dz. U. RCz, Kodeks cywilny (w dalszej części „Kodeks cywilny”),
wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy
sprzedaży (w dalszej części „umowa sprzedaży”) zawieranej pomiędzy sprzedawcą a inną
osobą fizyczną (w dalszej części „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego
sprzedawcy. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę poprzez stronę
internetową pod adresem internetowym www.bjococo.pl (w dalszej części „strona
internetowa”) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (w dalszej części „interfejs
sklepu internetowego”).
1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która zamierza zakupić towar od
sprzedawcy, jest osobą prawną lub osobą, która występuje przy zamawianiu towaru w ramach
swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojego samozatrudnienia.
1.3. Postanowienia odmienne od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży.
Postanowienia odmienne uzgodnione w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed
postanowieniami warunków handlowych.
1.4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży. Umowa
sprzedaży oraz warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę sprzedaży
można zawrzeć w języku czeskim oraz polskim.
1.5. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Powyższe
postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe zgodnie z poprzednio
obowiązującym brzmieniem warunków handlowych.
2. KONTO UŻYTKOWNIKA
2.1. Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego na stronie internetowej kupujący ma
dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu użytkownika kupujący może
dokonywać zamówienia towaru (w dalszej części „konto użytkownika”). Jeżeli interfejs sklepu
internetowego niniejsze umożliwia, to kupujący może dokonywać zamówień towaru również
bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu sklepu internetowego.
2.2. Przy rejestracji na stronie internetowej oraz przy składaniu zamówień na towar kupujący jest
zobowiązany do prawidłowego i prawdziwego podawania wszystkich danych. W przypadku
zmian danych podawanych na koncie użytkownika kupujący jest zobowiązany do ich
aktualizacji. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru
sprzedawca traktuje jak prawidłowe.
2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest
zobowiązany do zachowania w poufności informacji niezbędnych do dostępu do jego konta
użytkownika.
2.4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia korzystania z konta użytkownika osobom
trzecim.
2.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, szczególnie w przypadku, kiedy kupujący nie
korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż 1rok lub w przypadku, kiedy kupujący
naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (włącznie z warunkami
handlowymi).
2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że mogą nastąpić przerwy w dostępie do konta
użytkownika, szczególnie z uwagi na konieczność konserwacji sprzętu komputerowego i
oprogramowania sprzedawcy, ewentualnie konieczność konserwacji sprzętu komputerowego i
oprogramowania osób trzecich.
3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Wszelkie prezentacje towaru umieszczone na interfejsie sklepu internetowego mają charakter
informacyjny, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży co do
niniejszego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego nie zostaną zastosowane.
3.2. Interfejs sklepu internetowego zawiera informacje o towarze, włącznie z podaniem cen
poszczególnego towaru i kosztów zwrotu towaru, jeżeli niniejszy towar, z uwagi na swój
charakter, nie może zostać zwrócony drogą pocztową. Ceny towaru zostały podane z
podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towaru są
obowiązujące w okresie, w którym zostały umieszczone w interfejsie sklepu internetowego.
Niniejsze postanowienie nie wpływa na możliwość sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży
na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
3.3. Interfejs sklepu internetowego zawiera również informacje o kosztach związanych z
opakowaniem i dostawą towaru. Informacje, o kosztach związanych z opakowaniem i
dostawą towaru, podane w interfejsie sklepu internetowego, obowiązują wyłącznie w
przypadkach, kiedy towar jest doręczany na terytorium EU.
3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełni formularz zamówienia dostępny na interfejsie
sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
3.4.1. zamawianym towarze (zamawiany towar kupujący „umieści” w elektronicznym koszyku
interfejsu sklepu internetowego),
3.4.2. sposobie zapłaty ceny sprzedaży towaru, dane o wymaganym sposobie doręczenia
zamówionego towaru,
3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towaru (w dalszej części razem tylko
jako „zamówienie”).
3.5. Przed przesłaniem zamówienia do sprzedawcy kupującemu zostanie umożliwiona kontrola i
zmiana danych, które kupujący umieścił w zamówieniu, również z uwzględnieniem
możliwości stwierdzania i wprowadzania przez kupującego poprawek błędów powstałych
podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący prześle zamówienie sprzedawcy
klikając na „Zamawiam”. Dane, które zostaną umieszczone w zamówieniu są traktowane
przez sprzedawcę jako prawidłowe. Sprzedawca bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia
potwierdzi niniejsze za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres
elektroniczny kupującego podany na koncie użytkownika lub w zamówieniu (w dalszej części
również „poczta elektroniczna kupującego”).
3.6. Sprzedawca jest zawsze upoważniony w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru,
wysokości ceny towaru, szacowanych kosztów transportu) zwrócić się do kupującego
z prośbą o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
3.7. Stosunek umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym zostaje zawiązany wraz z doręczeniem
przyjęcia zamówienia (akceptacji), przesłanego przez sprzedawcę kupującemu pocztą
elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.
3.8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu
umowy sprzedaży. Koszty powstałe kupującemu podczas wykorzystania środków
komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty łączenia się z
Internetem, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam, przy czym koszty te nie
różnią się od stawki podstawowej.
4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
4.1. Cenę towaru oraz ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru zgodnie z umową
sprzedaży kupujący może zapłacić sprzedawcy w następujący sposób:
☐gotówką w przedsiębiorstwie sprzedawcy pod adresem: 43-400 Cieszyn ul. Bielska 61b,
☐ gotówką za pobraniem w miejscu określonym przez kupującego w zamówieniu,
☐bezgotówkowo przelewem na rachunek sprzedawcy:
w ING Bank Śląski nr 57 1050 1070 1000 0090 3105 6725 w polskich złotych
w dalszej części „rachunek sprzedawcy“;
☐bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego Tpay.com;
☐bezgotówkowo kartą płatniczą;
4.2. Razem z ceną sprzedaży kupujący jest zobowiązany również do opłacenia sprzedawcy
kosztów w uzgodnionej wysokości związanych z pakowaniem i dostarczeniem towaru. Cena
sprzedaży obejmuje koszty związane z dostarczeniem towaru, chyba że wyraźnie
postanowiono inaczej.
4.3. Sprzedawca nie wymaga od kupującego zaliczki czy innej podobnej płatności. Niniejsze nie
wpływa na postanowienie art. 4.6 warunków handlowych dotyczącego zobowiązania do
zapłacenia ceny sprzedaży towaru z góry.
4.4. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności za pobraniem cena sprzedaży jest
płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej termin płatności ceny
sprzedaży wynosi do 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłacenia ceny
sprzedaży towaru razem z podaniem symbolu płatności. W przypadku płatności
bezgotówkowej kupujący wywiązuje się ze zobowiązania do zapłacenia ceny sprzedaży w
momencie przypisania stosownej kwoty na rachunek sprzedawcy.
4.6. Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku, kiedy ze strony kupującego nie dojdzie
do dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), do wymagania zapłacenia całej ceny
sprzedaży jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu. Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu
cywilnego nie zostaną zastosowane.
4.7. Nie można ze sobą łączyć ewentualnych rabatów z ceny towaru udzielonych kupującemu
przez sprzedawcę.
4.8. Jeżeli w kontaktach handlowych jest zwyczajem lub zostało to uzgodnione przez ogólnie
obowiązujące przepisy prawne, sprzedawca wystawi kupującemu w związku z płatnościami
dokonanymi na podstawie umowy sprzedaży dokument księgowy – fakturę. Sprzedawca jest
płatnikiem podatku od wartości dodanej. Sprzedawca wystawi kupującemu dokument
księgowy – fakturę po zapłaceniu ceny towaru i prześle go w postaci elektronicznej na adres
elektroniczny kupującego.
5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu
cywilnego nie można, między innymi, odstąpić od umowy sprzedaży o dostawie towaru, która
została przygotowana zgodnie z życzeniami kupującego lub dla jego osoby, od umowy
sprzedaży o dostawie towaru łatwo psującego się, jak również towaru, który został po
dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy sprzedaży o dostawie
towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument wyjął z opakowania i nie podlega
zwrotowi z powodów higienicznych oraz od umowy sprzedaży o dostawie nagrania
dźwiękowego lub obrazu, lub programu komputerowego, jeżeli zostało naruszone ich
oryginalne opakowanie.
5.2. W innych przypadkach niż przypadki określone w art. 5.1 warunków handlowych lub innych,
kiedy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, kupujący zgodnie z postanowieniami § 1829
ust. 1 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie do czternastu
(14) dni od dnia odebrania towaru, przy czym w przypadku, kiedy przedmiotem umowy
sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten rozpoczyna swój
bieg od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży musi zostać
sprzedawcy przesłane w terminie określonym w poprzednim zdaniu. W celu odstąpienia od
umowy sprzedaży kupujący może skorzystać z wzorcowego formularza udostępnionego przez
sprzedawcę, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy
sprzedaży kupujący może przesłać, między innymi, na adres przedsiębiorstwa sprzedawcy: 43-400 Cieszyn ul. Bielska 61b lub
na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: chris@bjococo.pl
5.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych
umowa sprzedaży jest od początku anulowana. Towar musi zostać zwrócony sprzedawcy w
terminie do czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od
umowy sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedawcy, również
w przypadku, kiedy towar nie może zostać zwrócony za pośrednictwem poczty ze względu na
swój charakter.
5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych sprzedawca
zwróci środki pieniężne przyjęte od kupującego w terminie do czternastu (14) dni od dnia
odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego w taki sam sposób, w jaki sprzedawca
przyjął je od kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia
udzielonego przez kupującego już przy zwrocie towaru przez kupującego lub w inny sposób,
jeżeli kupujący wyrazi na niniejsze zgodę, i nie spowoduje to innych kosztów kupującemu.
Jeżeli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
przyjętych środków pieniężnych kupującemu przed zwrotem towaru przez kupującego lub
wykazania, że odesłał towar sprzedawcy.
5.5. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia prawa do odszkodowania
powstałego na towarze na poczet prawa kupującego do zwrotu ceny sprzedaży.
5.6. W przypadkach, kiedy kupującemu zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu
cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedawca jest również
uprawniony do odstąpienia w dowolnym czasie od umowy sprzedaży do czasu odebrania
towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedawca bezzwłocznie zwróci kupującemu
cenę sprzedaży w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany przez kupującego.
5.7. Jeżeli razem z towarem kupujący otrzymał gratis, umowa darowizny pomiędzy sprzedawcą a
kupującym jest zawarta z warunkiem rozwiązującym, że jeżeli dojdzie do odstąpienia umowy
sprzedaży przez kupującego, umowa darowizny w stosunku do takiego gratisu ulega
rozwiązaniu i kupujący jest zobowiązany razem z towarem zwrócić sprzedawcy również
przekazany gratis.
6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU
6.1. Jeżeli sposób dostawy został ustalony zgodnie z odrębnym wymogiem kupującego, kupujący
ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z niniejszym sposobem transportu.
6.2. Jeżeli sprzedawca zgodnie z umową sprzedaży jest zobowiązany do dostarczenia towaru na
miejsce określone przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru
towaru przy jego dostawie.
6.3. Jeżeli z powodów leżących po stronie kupującego należy towar doręczyć ponownie lub w inny
sposób, niż został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów
związanych z ponownym dostarczeniem towaru, ewent. kosztów związanych z innym
sposobem doręczenia.
6.4. Podczas przyjęcia towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia
kontroli nie naruszenia opakowań towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad do
bezzwłocznego poinformowania o niniejszym przewoźnika. W przypadku zauważenia
naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym dostępie do przesyłki kupujący nie
jest zobowiązany do odbioru przesyłki od przewoźnika.
6.5. Inne prawa i obowiązki stron związane z przewozem towaru mogą regulować odrębne
warunki dostawy sprzedawcy, jeżeli zostały wydane przez sprzedawcę.
7. PRAWA ZWIĄZANE Z WADLIWYM ŚWIADCZENIEM
7.1. Prawa i obowiązki stron umowy związane z prawami w przypadku wadliwego świadczenia
regulują stosowne ogólnie obowiązujące przepisy prawa (szczególnie postanowienia § 1914 do
1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Sb.
o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
7.2. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że przedmiot sprzedaży przy odbiorze nie posiada
wad. Sprzedawca przede wszystkim odpowiada wobec kupującego, że w czasie, kiedy
kupujący odebrał towar:
7.2.1. przedmiot posiada właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku takich
uzgodnień, posiada takie właściwości, które sprzedawca lub producent opisał lub które
kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie reklamy przez
nich przeprowadzonej,
7.2.2. towar nadaje się do celów, które sprzedawca podaje w związku z jego użytkowaniem
lub do których towar tego rodzaju jest zwykle wykorzystywany,
7.2.3. towar jest zgodny pod względem jakości lub wykonania z uzgodnionym wzorem lub
próbką, jeżeli jakość lub wykonanie określone według uzgodnionego wzoru lub próbki
zostały określone,
7.2.4. towar dostarczono w uzgodnionej liczbie, zakresie lub masie oraz
7.2.5. towar spełnia wymogi przepisów prawnych.
7.3. Postanowienia określone w art. 7.2 warunków handlowych nie zostaną zastosowane w
przypadku towaru sprzedawanego za cenę niższą wobec wady, ze względu na którą została
uzgodniona niższa cena, wobec zużycia towaru spowodowanego zwykłym sposobem jego
użytkowania, w przypadku towaru używanego wobec wady odpowiadającej stopniowi
użytkowania lub zużycia, które towar posiadał przy odbiorze przez kupującego lub wynika to
z charakteru towaru.
7.4. Jeżeli wada uwidoczniła się w trakcie sześciu miesięcy od dnia odbioru przyjmuje się, że towar
posiadał wadę już przy odbiorze. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa dot.
wady, która pojawi się w przypadku towarów konsumpcyjnych w okresie dwudziestu czterech
miesięcy od odbioru.
7.5. Kupujący skorzysta z prawa dotyczącego wadliwego świadczenia u sprzedawcy pod adresem
jego przedsiębiorstwa, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe z uwzględnieniem
asortymentu sprzedawanego towaru, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu
prowadzenia działalności.
7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może
regulować regulamin reklamacji sprzedawcy.
8. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
8.1. Kupujący nabywa prawo własności towaru poprzez zapłacenie całej ceny sprzedaży towaru.
8.2. Sprzedawca nie jest zobligowany poprzez żadne kodeksy zachowania w stosunku do
kupującego w myśl postanowień § 1826, ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.
8.3. Do pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich związanych z umową sprzedaży jest
stosowna Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowejw Katowicach adres internetowy:https://katowice.wiih.gov.pl 
8.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej. Kontrolę prowadzenia działalność gospodarczej przeprowadza w
ramach swoich czynności stosowny urząd ds. prowadzenia działalności gospodarczej. Nadzór
nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ds. ochrony danych osobowych. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowejw Katowicach sprawuje w określonym zakresie, między innymi, nadzór nad
przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi
zmianami).
8.5. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie niebezpieczeństwo zmiany okoliczności w myśl §
1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, reguluje ustawa
nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.
9.2. Kupujący zgadza się na przetwarzanie niniejszych swoich danych osobowych: imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu (w dalszej części wszystko razem jako „dane
osobowe”).
9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę w celu
realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz w celu prowadzenia
konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wybierze innej możliwości wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę również w celu przesłania informacji
handlowych kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie
zgodnie z niniejszym art. nie stanowi warunku uniemożlwiającego zawarcie umowy sprzedaży.
9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podawania swoich danych
osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy składaniu zamówienia
z interfejsu sklepu internetowego) prawidłowo i prawdziwie oraz że jest zobowiązany do
bezzwłocznego poinformowania sprzedawcy o zmianach w swoich danych osobowych.
9.5. Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią, jako przetwarzającego, do przetwarzania danych
osobowych kupującego. Z wyjątkiem przewoźników towaru dane osobowe nie będą przez
sprzedawcę, bez uprzedniej zgody kupującego, przekazywane osobom trzecim.
9.6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieokreślony. Dane osobowe będą
przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie
wydrukowanej w sposób nie zautomatyzowany.
9.7. Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są dokładne oraz że został pouczony
o tym, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.
9.8. W przypadku, kiedy kupujący uważałby, że sprzedawca lub przetwarzający (art. 9.5)
przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z ochroną prywatnego i osobistego życia
kupującego lub niezgodnie z ustawą, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne z uwagi
na cel ich przetwarzania może:
9.8.1. zwrócić się do sprzedawcy lub przetwarzającego z wnioskiem o wyjaśnienie,
9.8.2. wnioskować, by sprzedawca lub przetwarzający usunął stan powstały w ten sposób.
9.9. Jeżeli kupujący zwróci się z wnioskiem o udzielenie informacji o przetwarzaniu swoich
danych osobowych sprzedawca jest zobowiązany do przekazania kupującemu tej informacji.
Sprzedawca ma prawo za udzielenie informacji zgodnie ze zdaniem poprzednim wymagać
stosownej zapłaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.
10. PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PLIKI COOKIES
10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub
przedsiębiorstwem sprzedawcy na adres elektroniczny kupującego, a następnie na przesyłanie
kupującemu na jego adres poczty elektronicznej informacji handlowych przez sprzedawcę.
10.2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies na jego komputerze. Jeżeli
dokonywanie zakupów poprzez stronę internetową oraz wywiązywanie się przez sprzedawcę
ze zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży są możliwe bez konieczności zapisywania
tzw. plików cookies na komputerze kupującego, kupujący w dowolnym czasie może odwołać
swoją zgodę, o której mowa w poprzednim zdaniu.
11. DORĘCZANIE
11.1. Doręczanie kupującemu może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej
kupującego.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Jeżeli zawiązany stosunek na podstawie umowy sprzedaży zawiera międzynarodowy
(zagraniczny) element, strony umowy uzgadniają, że stosunek ten będą regulować przepisy
prawne Republiki Czeskiej. Niniejsze nie wpływa na prawa konsumenta wynikające z ogólnie
obowiązujących przepisów prawnych.
12.2. Jeżeli którekolwiek z postanowień warunków handlowych jest nieobowiązujące lub
nieskuteczne, lub takie się stanie, postanowienia nieobowiązujące zostaną zastąpione
postanowieniami najbliżej odpowiadającymi postanowieniom nieobowiązującym.
Nieobowiązywanie lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na obowiązywanie
pozostałych postanowień.
12.3. Umowa sprzedaży włącznie z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedawcę
w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.
12.4. Załącznik do warunków handlowych stanowi wzorcowy formularz odstąpienia od umowy
sprzedaży.
12.5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres korespondencyjny 
43-400 Cieszyn ul. Bielska 61b lub na adres poczty elektronicznej
sprzedawcy: chris@bjococo.pl

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny